Bokforingstips.se
Meny Sök Bokforingstips.se

Bokföra avgångsvederlag och fallskärmsavtal (bokföring med exempel)

En redovisningsenhet måste betala ut avgångsvederlag till en anställd vid uppsägning eller avskedande om det finns bestämmelser om det här i anställningsavtal eller om sådan ersättning förhandlats fram.

Avgångsvederlag är en tillfällig kontant ersättning som har förhandlats fram i avtal vid anställning eller i samband med uppsägning eller avskedande. Avgångsvederlag är vanligt för företagsledare som inte omfattas av lagen om anställningsskydd (1982:80) och som förhandlar fram "fallskärmsavtal" med arbetsgivaren vid anställning.

Ett avgångsvederlag kan avse flera månadslöner, en årslön eller flera årslöner och betalas normalt ut som en kontant ersättning i en klumpsumma. Avgångsvederlag är en tillfällig ersättning som inte utgör underlag för semesterlön och tjänstepension eftersom erstättningsformen inte utgör en löpande ersättning för arbete.

Personalkostnader avseende avgångsvederlag uppstår i den period då utfästelser om avgångsvederlag lämnas och består även av andra kostnader som beror på avgångsvederlag. En redovisningsenhet måste betala sociala avgifter på bruttolönen men avgångsvederlag utgör normalt inte underlag för tjänstepension och semesterlön. En utfästelse om avgångsvederlag innebär att det finns avtal om avgångsvederlag och att den anställde kommer att sluta i förtid, det vill säga att avgångsvederlag kommer betalas ut.

En redovisningsenhet registrerar löner, förmåner, frånvaro och andra ersättningar på lönebesked för alla anställda i ett löneprogram innan en löneutbetalning sker och en sådan lönekörning utgör sedan underlag för bokföring av personalkostnader och redovisningen av personalskatter (preliminär a-skatt och arbetsgivaravgift).

Klassificering
En utgift för avgångsvederlag som avser ej utförda tjänster (löneförskott) redovisas som en tillgång fram tills dess att tjänsterna har utförts åt redovisningsenheten. När tjänsterna har utförts så omförs en tillgång av ej utförda tjänster till en kostnad i resultaträkningen.

Kostnader för avgångsvederlag till kollektivanställda arbetare klassificeras som personalkostnader och bokförs i kontogrupp 70. Kostnader för avgångsvederlag till företagsledare, tjänstemän och anställda styrelsemedlemmar klassificeras som personalkostnader och bokförs i kontogrupp 72. Kostnader för avgångsvederlag till styrelsemedlemmar som inte är anställda bokförs som förvaltningskostnader i kontogrupp 64.

Den del av utgiften för avgångsvederlag som betalas ut bokförs mot kassa & bank i kontogrupp 19 och den del som avser preliminär a-skatt bokförs mot ett skuldkonto för personalskatter i kontogrupp 27. Kostnader för arbetsgivaravgifter avseende avgångsvederlag bokförs i kontogrupp 75.

Kontogrupp 19 - Kassa och bank
Kontogrupp 27 - Personalens skatter, avgifter och löneavdrag
Kontogrupp 64 - Förvaltningskostnader
Kontogrupp 70 - Löner till kollektivanställda
Kontogrupp 72 - Löner till tjänstemän och företagsledare
Kontogrupp 75 - Sociala och andra avgifter enligt lag och avtal

Erkännande
En redovisningsenhet skall redovisa en personalkostnad för avgångsvederlag när det finns en utfästelse om att avgångsvederlag skall betalas ut om det är sannolikt att ekonomiska fördelar kommer att flöda ut från redovisningsenheten och om utgiften kan mätas på ett tillförlitligt sätt.

En personalkostnad som inte längre utgör en kostnad i en redovisningsenhet på grund av felaktigt utbetald lön eller dyligt skall justeras bort i resultaträkningen som en negativ kostnad eller som en intäkt.

Sidoordnat register och avstämning
En redovisningsenhet registrerar löneutbetalningar i ett löneprogram och det är viktigt att se till att alla löneutbetalningar har bokförts samt att inte löneutbetalningar har bokförts dubbelt. Avstämningar görs mellan rapporter från löneprogrammet och konton för löneskulder och skatteskulder avseende personal i bokföringen.

Värdering
En utgift för avgångsvederlag värderas till det nominella belopp i redovisningsvalutan som utbetalats och som väntas utbetalas till en anställd. En kostnad för avgångsvederlag värderas till det verkliga värdet av avgångsvederlag som har blivit utfästa under en redovisningsperiod baserat på värdet av utgifter för avgångsvederlag.

Moms och beskattning
Det är ingen moms (0 %) på utgifter som avser avgångsvederlag. När det gäller redovisning och betalning av personalskatter, preliminär a-skatt och arbetsgivaravgifter, tillämpas kontantprincipen som innebär att endast utbetalda ersättningar utgör underlag för personalskatterna. Kontantprincipen innebär att avdrag för preliminär a-skatt och arbetsgivaravgifter måste redovisas och betalas avseende löneförskott.

En redovisningsenhet skall från utbetalda avgångsvederlag göra avdrag för preliminär a-skatt enligt engångsskattetabell eftersom ersättningen är tillfällig och avdraget beräknas på den kontanta ersättningen avseende avgångsvederlag. Den avdragna preliminärskatten redovisas i en skattedeklaration för arbetsgivare och skall betalas till skatteverket.

En redovisningsenhet skall i skattedeklaration redovisa och till skatteverket betala arbetsgivaravgift beräknad på kontant bruttolön och skattepliktiga förmåner avseende ersättningar till anställda.

Personalkostnader avseende avgångsvederlag (bruttolön och arbetsgivaravgifter) i en näringsverksamhet är skattemässigt avdragsgilla som kostnader i inkomstdeklarationen.

Bokslut och årsredovisning
I bokslutet uppskattas och beräknas de personalkostnader som hör till den aktuella redovisningsperioden vilket bland annat kan föranleda bokföring av förutbetalda kostnader och upplupna kostnader.

Utgifter för avgångsvederlag som betalas ut i en period efter den period då det blivit klart att utbetalning måste göras är upplupna kostnader som skall periodiseras i bokslutet om det är nödvändigt med hänsyn till väsentlighetsprincipen.

En redovisningsenhet skall i årsredovisningen upplysa om de principer som har tillämpats när det gäller redovisning (klassificering och erkännande) och värdering av personalkostnader i årsredovisningen.

Om en redovisningsenhet har träffat avtal om avgångsvederlag eller liknande förmåner till styrelseledamöter, verkställande direktören eller andra personer i företagets ledning, skall uppgift enligt årsredovisningslagen (1995:1554) lämnas om avtalen och om de väsentligaste villkoren i avtalen.

En redovisningsenhet skall enligt årsredovisningslagen (1995:1554) lämna uppgift om medelantalet under räkenskapsåret anställda personer med uppgift om fördelningen mellan kvinnor och män. Om företaget har anställda i flera länder, skall medelantalet anställda och fördelningen mellan kvinnor och män i varje land anges.

Uppgift skall enligt årsredovisningslagen (1995:1554) lämnas om de anställdas frånvaro på grund av sjukdom under räkenskapsåret och om fördelningen mellan kvinnor och män bland styrelseledamöter, verkställande direktören och andra personer i företagets ledning.

Räkenskapsårets löner och andra ersättningar respektive sociala kostnader, med särskild uppgift om pensionskostnader skall enligt årsredovisningslagen (1995:1554) anges särskilt. Det sammanlagda beloppet av räkenskapsårets löner och andra ersättningar skall anges för styrelseledamöter, verkställande direktören och motsvarande befattningshavare respektive övriga anställda.

Exempel: bokföra avsättning för avgångsvederlag till anställda (bokslut)
En redovisningsenhet har i anställningsavtal med anställda kommit överens om avgångsvederlag vid uppsägning eller avsked. Avgångsvederlaget är 100 000 SEK per anställd och under år 2009 har redovisningsenheten sagt upp 2 kollektivanställda arbetare, 2 tjänstemän och 2 företagsledare som skall erhålla avgångsvederlag under år 2010. Det avgångsvederlag som väntas utbetalas är 600 000 SEK och den upplupna arbetsgivaravgiften på detta belopp är 188 520 SEK (600000*0,3142).

Konto Benämning Debet Kredit
2919 Övriga upplupna löner 600 000
7017 Avgångsvederlag till kollektivanställda 200 000
7217 Avgångsvederlag till tjänstemän 200 000
7227 Avgångsvederlag till företagsledare 200 000
2941 Upplupna sociala avgifter 188 520
7519 Sociala avgifter för semester- och löneskulder 188 520

Exempel: bokföra avgångsvederlag till anställda (löneutbetalning)
En redovisningsenhet har i anställningsavtal med anställda kommit överens om avgångsvederlag vid uppsägning eller avsked. Avgångsvederlaget är 100 000 SEK per anställd och under år 2009 har redovisningsenheten sagt upp 2 kollektivanställda arbetare, 2 tjänstemän och 2 företagsledare som skall erhålla avgångsvederlag under år 2010.

Redovisningsenheten har i en lönekörning registrerat avgångsvederlag för 600 000 SEK till anställda. Avdraget för preliminär a-skatt uppgick till 186 000 SEK (jämkning 31 %), nettolönen blir 414 000 SEK (600000-186000) och arbetsgivaravgiften uppgick till 188 520 SEK (31,24 %). Någon semesteravsättning görs inte eftersom avgångsvederlag inte är semesterlönegrundande.

Konto Benämning Debet Kredit
1931 Bankgiro, affärsbanken 414 000
2710 Personalskatt 186 000
7017 Avgångsvederlag till kollektivanställda 200 000
7217 Avgångsvederlag till tjänstemän 200 000
7227 Avgångsvederlag till företagsledare 200 000
2731 Avräkning lagstadgade sociala avgifter 188 520
7511 Sociala avgifter för löner och ersättningar 188 520

Exempel: bokföra avsättning för avgångsvederlag till anställda (återföring)
En redovisningsenhet har i anställningsavtal med anställda kommit överens om avgångsvederlag vid uppsägning eller avsked. Under år 2009 bokförde redovisningsenheten en upplupen kostnad för avgångsvederlag om 600 000 SEK som nu skall återföras under år 2010 eftersom avgångsvederlagen har blivit utbetalda.

Konto Benämning Debet Kredit
2919 Övriga upplupna löner 600 000
7017 Avgångsvederlag till kollektivanställda 200 000
7217 Avgångsvederlag till tjänstemän 200 000
7227 Avgångsvederlag till företagsledare 200 000
2941 Upplupna sociala avgifter 188 520
7519 Sociala avgifter för semester- och löneskulder 188 520

Enkel bokföring och fakturering?, via Bokio kan du sköta din bokföring och fakturering i molnet. Bokios smarta mallar sköter konteringen automatiskt så att du kan vara trygg med att du gör rätt. Klicka här för att komma igång redan idag.

Om du skall upprätta en årsredovisning för ett mindre aktiebolag enligt K2-rekommendationen så kan du med fördel göra det här online, årsredovisning online. Du betalar per årsredovisning men behöver bara betala om du är helt nöjd.

Behöver ditt företag låna pengar? Hos Krea kan ditt företag låna mellan 10 000 kr och 30 000 000 kr under upp till 5 år. Det finns cirka 24 långivare att välja mellan och du får ett låneförslag inom 2 dagar (Gör en ansökan idag).

Uppdaterad: 2010/03/25

Kontakta bokforingstips.se