Bokforingstips.se
Meny Sök Bokforingstips.se
Startsidan
Löneadministration
Koncernredovisning
Redovisning enligt IFRS
Forum om bokföring
Årsredovisning
Belopp och procent
Nyckeltal
Källförteckning
Sekretesspolicy
Länktips

Hjälp oss att fortsätta driva den här hemsidan. En donation behandlas som en vanlig försäljning, skattepliktig för oss och avdragsgill för dig. Vi redovisar moms om 20 % (25 % momssats) på inbetalt belopp, moms om 25 % tillkommer på donerat belopp.
Donera via faktura
Gratis bokföring? Bokio tillhandahåller en tjänst för bokföring, fakturering och lönehantering via nätet. Klicka här för att komma igång redan idag, Bokio är gratis i sitt grundutförande och är inte bindande.

Bokföra utgifter för arrende och arrendekostnad (bokföring med exempel)

Utgifter för arrende utgörs av den ersättning som en hyrestagare betalar till en uthyrare för att få nyttja en fastighet (mark och byggnader) under en viss period.

Det finns enligt jordabalken (1970:994) fyra former av arrende vilka är jordbruksarrende, bostadsarrende, anläggningsarrende och lägenhetsarrende. Ett avtal om jordbruksarrende, bostadsarrende eller anläggningsarrende skall upprättas skriftligen och i avtalet skall samtliga avtalsvillkor anges.

Den som upplåter en fastighet kallas för jordägare och den som nyttjar (hyr) jord i ett avtal om arrende kallas för arrendator. Arrendatorn betalar en arrendeavgift till jordägaren för att få nyttja jorden under en viss tid och denna arrendeavgift (hyra) utgör utgift för arrende.

Jordbruksarrende innebär att en arrendator hyr en jordbruksfastighet av en jordägare. Bostadsarrende föreligger när en arrendator hyr en fastighet för att uppföra eller bibehålla ett bostadshus åt sig själv och närstående. Anläggningsarrende föreligger när en arrendator hyr en fastighet för att uppföra eller bibehålla en byggnad för sin näringsverksamhet. Lägenhetsarrende innebär att en arrendator hyr jord enligt ett avtal som inte uppfyller förutsättningarna för att vara jordbruksarrende, bostadsarrende eller anläggningsarrende. Lägenhetsarrende kan exempelvis avse en parkeringsplats, en kolonilott, en kajplats eller en lekplats.


Uthyrning av fastigheter såsom arrenden, hyresrätter, bostadsrätter, tomträtter, servituträtter och andra rättigheter till fastigheter utgör enligt huvudregeln inte momspliktig försäljning. Uthyrning av jordbruksfastighet (jordbruksarrende) utgör dock momspliktig försäljning och momssatsen är 25 %.

En fastighetsägare, bostadsrättshavare, förstahands- eller andrahandshyresgäst som hyr ut butikslokaler, kontorslokaler, industrilokaler m.m. eller hela byggnader till hyresgäster som använder lokalen eller fastigheten i momspliktig verksamhet kan tillämpa (ansökan behöver ej göras från 1 januari 2014) frivillig skattskyldighet för moms med tillämpning av en momssats om 25 %.

Klassificering
En utgift för arrende som avser ej utnyttjad tid redovisas som en tillgång fram tills dess att hyrestiden har utnyttjats av redovisningsenheten. När hyrestiden har utnyttjats så omförs en tillgång av ej utnyttjade tid till en kostnad i resultaträkningen.


Den del av en utgift för arrende som avser ingående moms skall redovisas som en negativ skuld i balansräkningen fram till dess att momsskulden har blivit betald.

Kostnader för arrende såsom jordbruksarrende, anläggningsarrende och lägenhetsarrende klassificeras normalt som övriga externa kostnader och bokförs i kontogrupp 51.

Kontogrupp 51 - Fastighetskostnader

Erkännande
En redovisningsenhet skall redovisa en arrendekostnad i resultaträkningen när hyrestid har utnyttjats om det är sannolikt att ekonomiska fördelar kommer att flöda ut från redovisningsenheten och om utgiften kan mätas på ett tillförlitligt sätt.

En redovisningsenhet som tillämpar kontantmetoden bokför utgifter för arrende när leverantörsfakturan har betalats och en redovisningsenhet som tillämpar fakturametoden bokför utgifter för arrende per fakturadatumet på leverantörsfakturan eller när utbetalning sker beroende på vilket som inträffar tidigast.


En kostnad som inte längre utgör en kostnad i en redovisningsenhet skall justeras bort i resultaträkningen som en negativ kostnad eller som en intäkt.

Sidoordnat register och avstämning
En redovisningsenhet registrerar sina leverantörsfakturor och leverantörskreditfakturor i ett administrationsprogram eller ett faktureringsprogram och det är viktigt att se till att alla inköpstransaktioner har bokförts samt att inte inköpstransaktioner har bokförts dubbelt. Avstämningar görs mellan en rapport från ett administrationsprogram eller ett faktureringsprogram och kontot för leverantörsskuld i bokföringen enligt utskrift från huvudboken.

Värdering
En utgift för arrende värderas till det nominella belopp i redovisningsvalutan som utbetalats och som väntas utbetalas till en leverantör. En kostnad för arrende värderas till det verkliga värdet av förbrukad (utnyttjad) hyrestid under en redovisningsperiod baserat på värdet av utgifter för arrende.


Moms och beskattning
Det är normalt ingen moms (0 %) på arrende men momssatsen för jordbruksarrende är 25 % och en hyresvärd som hyr ut lokal(er) i första, andra eller tredje hand kan tillämpa (ansökan behöver ej göras från 1 januari 2014) frivillig skattskyldighet för moms och därmed ta ut utgående moms på arrende. Momssatsen är 25 % på arrende för en hyresvärd som har ansökt om frivillig skattskyldighet för moms.

En momsregistrerad person får göra avdrag för ingående moms om utgiften för arrende inkluderar moms men får inte göra något avdrag för ingående moms om det inte förekommer någon moms på leverantörsfakturan. En icke momsregistrerad person får inte göra avdrag för moms som ingående moms utan redovisar momsen som en kostnad.

Om det är moms på arrende skall en momsregistrerad person redovisa den ingående momsen som "Ingående moms att dra av" i ruta 48 i skattedeklarationen för moms men utgiften för arrende skall inte redovisas i skattedeklarationen för moms.


Arrende är en skattemässigt avdragsgill kostnad i inkomstslaget näringsverksamhet i inkomstdeklarationen under förutsättning att arrendeavgiften avser fastigheter som en redovisningsenhet har ett behov av.

Bokslut och årsredovisning
I bokslutet uppskattas och beräknas de arrendekostnader som hör till den aktuella redovisningsperioden vilket bland annat kan föranleda bokföring av förutbetalda kostnader och upplupna kostnader. Arrende faktureras normalt i förskott och därmed utgör arrende en förutbetald kostnad.

En redovisningsenhet skall i årsredovisningen upplysa om de principer som har tillämpats när det gäller redovisning (klassificering och erkännande) och värdering av kostnader i årsredovisningen.

Exempel: bokföra utgift för jordbruksarrende (fakturametoden)
En redovisningsenhet har enligt en leverantörsfaktura från en jordägare en utgift för jordbruksarrende om 12 500 SEK inklusive moms. Momsen är 2 500 SEK (25 %) och hyresvärdet är 10 000 SEK.


Konto Benämning Debet Kredit
2440 Leverantörsskuld 12 500
2641 Ingående moms sv 2 500
5111 Jordbruksarrende 10 000

Exempel: bokföra utgift för anläggningsarrende (kontantmetoden)
En redovisningsenhet har enligt en leverantörsfaktura från en jordägare en utgift för anläggningsarrende om 10 000 SEK (momsfritt).


Konto Benämning Debet Kredit
1931 Bankgiro, affärsbanken 10 000
5112 Anläggningsarrende 10 000

Exempel: bokföra utgift för lägenhetsarrende (fakturametoden)
En redovisningsenhet har enligt en leverantörsfaktura från en fastighetsägare en utgift för lägenhetsarrende om 10 000 SEK (momsfritt).


Konto Benämning Debet Kredit
2440 Leverantörsskuld 10 000
5113 Lägenhetsarrende 10 000Gratis bokföring och fakturering?, via Bokio kan du gratis sköta din bokföring och fakturering i molnet. Genom att lägga till några kronor per månad kan du få fler avancerade funktioner för din administration. Klicka här för att komma igång redan idag, det är inte bindande.

Om du skall upprätta en årsredovisning för ett mindre aktiebolag enligt K2-rekommendationen så kan du med fördel göra det här online, årsredovisning online. Du betalar per årsredovisning men behöver bara betala om du är helt nöjd.

Vill du sänka dina levnadsomkostnader? Hos Zmarta kan spara pengar på privatlån, bilförsäkring, hemförsäkring, elavtal, bolån och företagslån med mera.

Behöver ditt företag redovisning eller revision? Ageras är en kostnadsfri tjänst som hjälper dig hitta en redovisningskonsult eller revisor som passar dina behov. Klicka här och prova idag, Ageras är gratis och inte bindande.

Uppdaterad: 2016-09-14

Dela innehåll


Kontakta bokforingstips.se