Bokforingstips.se
Meny Sök Bokforingstips.se

Bokföra årets skatt och inkomstskatt (bokföring med exempel)

Årets skatt är den skattekostnad eller skatteintäkt som bokförs av en juridisk person som är ett eget skattesubjekt avseende den inkomstskatt som måste betalas på årets skattemässiga resultat.

Aktiebolag, ekonomiska föreningar, ideella föreningar och stiftelser med flera är egna skattesubjekt som måste betala statlig inkomstskatt på det skattemässiga resultatet efter bokslutsdispositioner.

En enskild firma, ett handelsbolag eller ett kommanditbolag utgör inte ett eget skattesubjekt avseende inkomstskatt utan resultatet i dessa företagsformer tas upp till beskattning hos delägarna. Enskilda näringsidkare och fysiska personer som är delägare i handelsbolag eller kommanditbolag får inte vara anställda i egen firma eller eget bolag utan beskattas för vinsten som inkomst av näringsverksamhet i den privata inkomstdeklarationen.

Den statliga inkomstskatten avseende vinster i juridiska personer som är egna skattesubjekt är 20,6 % (år 2024/2023) av det skattemässiga resultatet före skatt och det här innebär att årets skatt normalt inte utgör 20,6 % av det redovisade resultatet efter bokslutsdispositioner. Det skattemässiga resultatet före skatt beräknas enligt nedan.

+ resultat före bokslutsdispositioner
- bokslutsdispostioner (koncernbidrag, periodiseringsfonder, ersättningsfonder m.m.)
+ schablonränta på periodiseringsfonder
+ ej skattemässigt avdragsgilla kostnader
- ej skattepliktiga intäkter
- outnyttjat underskott från tidigare år
= skattemässigt resultat före skatt

En redovisningsenhet har möjlighet att göra bokslutsdispositioner för att minska det skattemässiga resultatet genom att exempelvis lämna koncernbidrag och göra avsättningar till periodiseringsfonder. Bokslutsdispositioner kan också innebära att det skattemässiga resultatet ökar genom exempelvis mottagna koncernbidrag eller återföringar från periodiseringsfonder.

Ett aktiebolag eller en ekonomisk förening som har gjort avsättningar till periodiseringsfonder måste ta upp en schablonintäkt på inkomstårets ingående balans för periodiseringsfonder i inkomstdeklarationen och då denna intäkt inte bokförs måste särskild hänsyn tas till denna intäkt när det skattemässiga resultatet beräknas.

Ej skattemässigt avdragsgilla kostnader är bokförda kostnader som en redovisningsenhet inte får göra avdrag för i inkomstdeklarationen och ej skattepliktiga intäkter är bokförda intäkter som en redovisningsenhet inte behöver ta upp till beskattning i inkomstdeklarationen.

Outnyttjat underskott från tidigare år är skattemässiga förluster från tidigare inkomstår som en redovisningsenhet får spara på obestämd framtid och kvitta mot framtida vinster i näringsverksamheten. En redovisningsenhet får inte tillbaka inkomstskatt när en förlust redovisas men får spara outnyttjade underskott på obestämd framtid.

Klassificering
Årets skatt bokförs enbart i juridiska personer som är egna skattesubjekt såsom aktiebolag och ekonomiska föreningar. I enskilda firmor, handelsbolag och kommanditbolag bokförs inte årets skatt eftersom dessa företagsformer inte är egna skattesubjekt avseende inkomstskatt.

Debiterad preliminärskatt avseende inkomstskatt bokförs genom att ett konto i kontogrupp 16 krediteras och genom att ett konto i kontogrupp 25 debeteras. Den beräknade inkomstskatten för ett inkomstår bokförs som en skattekostnad i kontogrupp 89 och som en skatteskuld i kontogrupp 25. Om det beräknade skattemässiga resultatet är en förlust bokförs en uppskjuten skattefordran i kontogrupp 13 och en negativ kostnad i kontogrupp 89 om det är tillåtet.

En uppskjuten skatteskuld som avser temporära skillnader mellan bokföringsmässig värdering och skattemässig värdering redovisas som en avsättning i kontogrupp 22 och mot ett konto i kontogrupp 89 om den temporära skillnaden redovisas i resultaträkningen eller mot ett konto i kontogrupp 20 om den temporära skillnaden redovisas i eget kapital. Den uppskjutna skatteskulden som ingår i de obeskattade reserverna behöver inte särredovisas som en uppskjuten skatteskuld.

En uppskjuten skattefordran som avser temporära skillnader mellan bokföringsmässig värdering och skattemässig värdering redovisas som en finansiell anläggningstillgång i kontogrupp 13 och mot ett konto i kontogrupp 89 om den temporära skillnaden redovisas i resultaträkningen eller mot ett konto i kontogrupp 20 om den temporära skillnaden redovisas i eget kapital.

Debiterad inkomstskatt och tillgodoförd preliminärskatt avseende inkomstskatt bokförs mot ett konto i kontogrupp 16 och ett konto i kontogrupp 25.

Kontoklass 13 - Finansiella anläggningstillgångar
Kontogrupp 16 - Övriga kortfristiga fordringar
Kontogrupp 20 - Eget kapital
Kontogrupp 25 - Skatteskulder
Kontogrupp 89 - Skatter och årets resultat

Erkännande
Betalningar till skattekontot bokförs när de sker och debiterad preliminärskatt avseende inkomstskatt bokförs när preliminärskatten har debiterats på skattekontot.

Den beräknade inkomstskatten för ett inkomstår bokförs i samband bokslutet när det är sannolikt att ett utflöde av ekonomiska fördelar kommer att uppstå om det går att fastställa skatteskulden på ett tillförlitligt sätt.

En uppskjuten skattefordran för framtida underskottsavdrag skall enligt IFRS redovisas i den mån det är sannolikt att framtida skattepliktiga överskott kommer att finnas tillgängliga mot vilka de outnyttjade skattemässiga förlusterna kan utnyttjas.

Bokföringsnämndens rekommendation för K2-företag tillåter inte en redovisningsenhet att redovisa en uppskjuten skattefordran för framtida underskottsavdrag även om det är sannolikt att det kommer finnas framtida överskott att kvitta underskottsavdraget mot.

En uppskjuten skatteskuld skall enligt IFRS redovisas i balansräkningen för alla skattepliktiga temporära skillnader utom för den initiala redovisningen av goodwill. En uppskjuten skattefordran skall enligt IFRS redovisas för alla avdragsgilla temporära skillnader i den mån det är sannolikt att skattepliktiga överskott kommer att finnas tillgängliga mot vilka den avdragsgilla temporära skillnaden kan utnyttjas.

Bokföringsnämndens rekommendation för K2-företag tillåter inte någon redovisning av uppskjutna skatteskulder eller uppskjutna skattefordringar.

Debiterad inkomstskatt och tillgodoförd preliminärskatt avseende inkomstskatt bokförs när inkomstskatten har debiterats på skattekontot och när preliminärskatten har tillgodoförts på skattekontot.

Sidoordnat register och avstämning
En redovisningsenhet använder normalt excel eller ett annat kalkylprogram för att beräkna den aktuella inkomstskatten och då utgör denna fil ett sidordnat register till bokföringen som avstämningar kan göras mot. Avstämningar görs även mellan skattekontot och det bokförda saldot på skattekontot i bokföringen enligt utskrift från huvudboken.

Inkomstdeklarationen upprättas i ett skatteprogram eller på deklarationsblanketter och denna information används också för avstämningar. Uppskjutna skatteskulder och uppskjutna skattefordringar kan behöva registreras i ett sidoordnat register till bokföringen för att det skall vara möjligt att upprätta årsredovisningen och för att dessa uppskjutna skulder och tillgångar skall kunna återföras i ett senare skede.

Värdering
Aktuella skatteskulder och aktuella skattefordringar skall värderas till det nominella belopp i redovisningsvalutan som förväntas utbetalas till eller inbetalas från skatteverket med tillämpning av de skattesatser och skatteregler som gäller per balansdagen.

Uppskjutna skattefordringar och uppskjutna skatteskulder skall värderas i enlighet med de skattesatser som förväntas gälla under den period då skattefordringarna skall realiseras eller då skatteskulderna skall regleras baserat på de skattesatser som har beslutats eller aviserats per balansdagen.

Uppskjutna skattefordringar och uppskjutna skatteskulder får enligt IFRS inte diskonteras utan värderingen utgår från nominella belopp utan hänsyn tagen till tidsvärdet för pengar.

Moms och inkomstdeklaration
Årets skatt är en statlig inkomstskatt som måste betalas av juridiska personer som är egna skattesubjekt avseende inkomstskatt såsom aktiebolag och ekonomiska föreningar. I en enskild firma, ett handelsbolag eller kommanditbolag beskattas delägarna för vinsten i näringsverksamheten.

En enskild näringsidkare deklarerar för resultatet i sin näringsverksamhet på blankett NE och ett handelsbolag eller ett kommanditbolag deklarerar för hela bolagets resultat på blankett INK 4. Delägare i handelsbolag och kommanditbolag som är fysiska personer deklarerar för sin andel av resultatet på blankett N3A och delägare i sådana bolag som är juridiska personer deklarerar för sin andel av resultatet på blankett N3B.

Aktiebolag och ekonomiska föreningar deklarerar för resultatet i näringsverksamheten på blankett INK2 och det är bokslutet (bokföringen) eller det redovisade resultatet efter skatt som är utgångspunkten för beräkning av det skattepliktiga resultatet. Det skattemässiga resultatet beräknas enligt nedan i inkomstdeklaration 2 (INK 2).

+ redovisat resultat efter skatt
+ årets bokförda skattekostnad
+ schablonränta på periodiseringsfonder
+ ej skattemässigt avdragsgilla kostnader
- ej skattepliktiga intäkter
- outnyttjat underskott från tidigare år
= skattemässigt resultat

Inkomstskatten avseende vinster i juridiska personer som är egna skattesubjekt är 20,6 % (år 2024/2023) av det skattemässiga resultatet före skatt och det här innebär att bolagsskatten normalt inte utgör 20,6 % av det redovisade resultatet efter bokslutsdispositioner. Årets skattekostnad är inte en skattemässigt avdragsgill kostnad i inkomstdeklarationen vilket framgår av ovanstående uppställning för beräkning av det skattemässiga resultatet.

Skattekostnader avseende uppskjutna skatteskulder är inte skattemässigt avdragsgilla och skatteintäkter avseende uppskjutna skattefordringar är inte skattepliktiga.

Bokslut och årsredovisning
En redovisningsenhet skall i årsredovisningen upplysa om de principer som har tillämpats när det gäller redovisning (klassificering och erkännande), värdering och omräkning av inkomstskatter i årsredovisningen.

Större företag skall enligt årsredovisningslagen (1995:1554) lämna uppgift om skillnaden mellan å ena sidan den inkomstskatt som har redovisats i resultaträkningen under räkenskapsåret och tidigare räkenskapsår samt å andra sidan den inkomstskatt som belöper sig på verksamheten för dessa år om skillnaden inte är obetydlig. Större företag skall lämna uppgift om hur den för räkenskapsåret redovisade inkomstskatten fördelar sig på ordinärt och extraordinärt resultat.

Exempel: bokföra utbetalning till skattekontot (kontantbetalning)
Ett redovisningsenhet har betalat 100 000 SEK till sitt skattekonto för att ha medel tillhanda när skatter debiteras på skattekontot.

Konto Benämning Debet Kredit
1931 Bankgiro, affärsbanken 100 000
1630 Skattekontot 100 000

Exempel: bokföra debiterad preliminärskatt (skattekontot)
En redovisningsenhet har enligt ett kontoutdrag från skattekontot debiterats preliminärskatt under februari 2010 om 10 000 SEK.

Konto Benämning Debet Kredit
1630 Skattekontot 10 000
2519 Debiterad preliminär F-skatt 10 000

Exempel: bokföra årets skatt som skattekostnad (bokslut)
Ett redovisningsenhet har för räkenskapsåret 2009 beräknat inkomstskatten till 263 000 SEK som bokförs som en skattekostnad.

Konto Benämning Debet Kredit
2512 Beräknad inkomstskatt 263 000
8910 Årets skatt 263 000

Exempel: bokföra årets skatt på underskottsavdrag som skatteintäkt (bokslut)
Ett redovisningsenhet har under räkenskapsåret 2009 redovisat en förlust och beräknat att underskottsavdraget om 100 000 SEK ger en skattefordran om 26 300 SEK.

Konto Benämning Debet Kredit
1370 Uppskjuten skattefordran 26 300
8910 Årets skatt 26 300

Exempel: bokföra debiterad inkomstskatt och tillgodoförd preliminärskatt (skattekontot)
Ett redovisningsenhet har på sitt skattekonto enligt ett kontoutdrag från skattekontot debiterats inkomstskatt om 263 000 SEK och tillgodoförts preliminärskatt om 169 000 SEK.

Konto Benämning Debet Kredit
1630 Skattekontot 263 000
2512 Beräknad inkomstskatt 263 000
1630 Skattekontot 169 000
2519 Debiterad preliminär F-skatt 169 000

Exempel: bokföra debiterad inkomstskatt och tillgodoförd preliminärskatt (skattekontot)
Ett redovisningsenhet har på sitt skattekonto enligt ett kontoutdrag från skattekontot debiterats inkomstskatt om 263 000 SEK och tillgodoförts preliminärskatt om 169 000 SEK. Den beräknade skatten avseende detta inkomstår var 263 003 SEK, denna skillnad om 3 kr justeras som "Skatt på grund av ändrad beskattning".

Konto Benämning Debet Kredit
1630 Skattekontot 263 000
2512 Beräknad inkomstskatt 263 003
8920 Skatt på grund av ändrad beskattning 3
1630 Skattekontot 169 000
2519 Debiterad preliminär F-skatt 169 000

Exempel: bokföra uppskjuten skatteskuld (bokslut)
Ett redovisningsenhet har gjort en uppskrivning om 100 000 SEK avseende en maskin och har beräknat den uppskjutna skatteskulden till 26 300 SEK. Uppskrivningen har bokförts mot fonden för verkligt värde i eget kapital.

Konto Benämning Debet Kredit
2240 Avsättningar för uppskjutna skatter 26 300
2096 Fond för verkligt värde 26 300

Exempel: bokföra uppskjuten skattefordran (bokslut)
Ett redovisningsenhet har gjort en nedskrivning om 100 000 SEK avseende en maskin och har beräknat en uppskjuten skattefordran till 26 300 SEK. Nedskrivningen har bokförts som en kostnad i resultaträkningen.

Konto Benämning Debet Kredit
1370 Uppskjuten skattefordran 26 300
8940 Uppskjuten skatt 26 300

Enkel bokföring och fakturering?, via Bokio kan du sköta din bokföring och fakturering i molnet. Bokios smarta mallar sköter konteringen automatiskt så att du kan vara trygg med att du gör rätt. Klicka här för att komma igång redan idag.

Om du skall upprätta en årsredovisning för ett mindre aktiebolag enligt K2-rekommendationen så kan du med fördel göra det här online, årsredovisning online. Du betalar per årsredovisning men behöver bara betala om du är helt nöjd.

Behöver ditt företag låna pengar? Hos Krea kan ditt företag låna mellan 10 000 kr och 30 000 000 kr under upp till 5 år. Det finns cirka 24 långivare att välja mellan och du får ett låneförslag inom 2 dagar (Gör en ansökan idag).

Uppdaterad: 2023/12/26

Kontakta bokforingstips.se