Bokforingstips.se
Meny Sök Bokforingstips.se

Bokföra arbetsmarknadsförsäkringar, AMF-försäkringar och avtalsförsäkringar (bokföring med exempel)

Arbetsmarknadsförsäkringar är en grupp av försäkringar för anställda som bland annat omfattar livförsäkringar, försäkringar mot arbetsskador och pensionsförsäkringar.

Arbetsmarknadsförsäkringar kallas också för avtalsförsäkringar eftersom skyldigheten att teckna dessa försäkringar normalt regleras av kollektivavtal. Avtal om arbetsmarknadsförsäkringar kan även tecknas i anställningsavtal eller i andra avtal och delägare som inte är anställda kan frivillgt välja att teckna sig för arbetsmarknadsförsäkringar.

Det finns olika typer av arbetsmarknadsförsäkringar för olika anställningsgrupper. Kollektivanställda arbetare omfattas av AFA-försäkringarna, anställda i kommuner, landsting, och svenska kyrkan med mera omfattas av avtalsgruppsjukförsäkring (AGS-KL) och trygghetsförsäkring vid arbetsskada (TFA-KL), arbetsgivare som är medlemmar i FAO är skyldiga att tillämpa FTP-planen för sina anställda tjänstemän och en arbetsgivare som är bunden av ett kollektivavtal för tjänstemän måste normalt teckna försäkring i enlighet med ITP-planen och även teckna trygghetsförsäkringen vid arbetsskada (TFA).

AFA-försäkringarna för arbetare administreras av Fora och består av avtalsgruppsjukförsäkring (AGS), trygghetsförsäkring vid arbetsskada (TFA), tjänstegrupplivförsäkring (TGL), försäkring om avgångsbidrag (AGB), omställningsstöd (TSL) och avtalspension SAF-LO. Trygghetsförsäkringen för arbetsskada (TFA) kan även tecknas för tjänstemän.

Premierna avseende arbetsmarknadsförsäkringar fastställs varje år och utgör normalt en procentuell andel av bruttolönen. Premierna för avtalsförsäkringarna betalas normalt in baserat på preliminära löneuppgifter för ett kalenderår och därefter görs en slutlig avräkning baserat på en slutlig lönerapport för kalenderåret.

Arbetsmarknadsförsäkringar kan tecknas både för anställda och egenföretagare med samma villkor när det gäller skattefrihet och rätt till skattemässigt avdrag i inkomstdeklarationen. Arbetsmarknadsförsäkringar för egen företagare tecknas dock som en egen försäkring jämte avtal för arbetsmarknadsförsäkringar till anställda.

Premier för arbetsmarknadsförsäkringar är skattefria förmåner och skattemässigt avdragsgilla som kostnader i en redovisningsenhet. Premierna för avtalsförsäkringarna är skattefria eftersom utbetalningar från försäkringarna är skattepliktiga för mottagaren. Premier för pensionsförsäkringar är med vissa begränsningar skattemässigt avdragsgilla i en redovisningsenhet och en redovisningsenhet måste även redovisa och betala särskild löneskatt på pensionskostnader som också är en skattemässigt avdragsgill kostnad.

Personalkostnaderna utgörs av alla ersättningar som har tjänats in under en intjänandeperiod vilket gör att även intjänade premier för arbetsmarknadsförsäkringar och pensionsförsäkringar som baseras på bruttolönen är kostnader i den period då bruttolönen tjänats in.

Klassificering
En utgift för premier till en arbetsmarknadsförsäkring som avser ej utnyttjad försäkringstid redovisas som en tillgång fram tills dess att försäkringstiden har utnyttjats av redovisningsenheten. När försäkringstiden har utnyttjats så omförs en tillgång av ej utnyttjad försäkringstid till en kostnad i resultaträkningen.

Kostnader för premier till arbetsmarknadsförsäkringar för anställda klassificeras som personalkostnader och bokförs i kontogrupp 75. Kostnader för premier till pensionsförsäkringar för anställda klassificeras som personalkostnader och bokförs i kontogrupp 74. Kostnader för premier till arbetsmarknadsförsäkringar och pensionsförsäkringar för delägare som inte är anställda (egenföretagare) klassificeras normalt som övriga externa kostnader och bokförs i kontogrupp 63.

Kontogrupp 63 - Företagsförsäkringar och övriga riskkostnader
Kontogrupp 74 - Pensionskostnader
Kontogrupp 75 - Sociala och andra avgifter enligt lag och avtal

Erkännande
En redovisningsenhet skall redovisa en kostnad för premier till en arbetsmarknadsförsäkring i resultaträkningen när försäkringstid har utnyttjats om det är sannolikt att ekonomiska fördelar kommer att flöda ut från redovisningsenheten och om utgiften kan mätas på ett tillförlitligt sätt.

En redovisningsenhet som tillämpar kontantmetoden bokför utgifter för premier till en arbetsmarknadsförsäkring när leverantörsfakturan har betalats och en redovisningsenhet som tillämpar fakturametoden bokför utgifter för premier till en arbetsmarknadsförsäkring per fakturadatumet på leverantörsfakturan eller när utbetalning sker beroende på vilket som inträffar tidigast.

En kostnad som inte längre utgör en kostnad i en redovisningsenhet skall justeras bort i resultaträkningen som en negativ kostnad eller som en intäkt.

Sidoordnat register och avstämning
En redovisningsenhet registrerar sina leverantörsfakturor och leverantörskreditfakturor i ett administrationsprogram eller ett faktureringsprogram och det är viktigt att se till att alla inköpstransaktioner har bokförts samt att inte inköpstransaktioner har bokförts dubbelt. Avstämningar görs mellan en rapport från ett administrationsprogram eller ett faktureringsprogram och kontot för leverantörsskuld i bokföringen enligt utskrift från huvudboken.

Värdering
En utgift för premier till en arbetsmarknadsförsäkring värderas till det nominella belopp i redovisningsvalutan som utbetalats och som väntas utbetalas till ett försäkringsföretag. En kostnad för premier till en arbetsmarknadsförsäkring värderas till det verkliga värdet av utnyttjad försäkringstid under en redovisningsperiod baserat på värdet av utgifter för premier till en arbetsmarknadsförsäkring.

Moms och beskattning
Momsatssen för premier till en arbetsmarknadsförsäkring är 0 % då försäljning av försäkringstjänster inte utgör momspliktig försäljning.

Premier för arbetsmarknadsförsäkringar är skattefria förmåner för anställda och delägare medan en redovisningsenhet måste redovisa och betala särskild löneskatt om 24,26 % (år 2010) på premier till pensionsförsäkringar.

Kostnader för premier till arbetsmarknadsförsäkringar som avser anställda eller delägare i en näringsverksamhet är skattemässigt avdragsgilla som kostnader i inkomstdeklarationen. Kostnader för premier till pensionsförsäkringar är skattemässigt avdragsgilla med 35 % av den pensionsgrundande inkomsten under inkomståret eller det föregående inkomståret men maximalt med 10 prisbasbelopp.

Delägare i enskild firma, handelsbolag eller kommanditbolag får skattemässigt göra avdrag för pensionskostnader med 12 000 SEK plus 35 % av den pensionsgrundande inkomsten under inkomståret eller det föregående inkomståret men maximalt med 10 prisbasbelopp plus 12 000 SEK.

Den särskilda löneskatten om 24,26 % (år 2010) på den skattemässigt avdragsgilla pensionskostnaden är skattemässigt avdragsgill som en kostnad i inkomstdeklarationen. En delägare i en enskild firma, ett handelsbolag eller ett kommanditbolag kan göra avdrag för pensionskostnader och den särskilda löneskatten i redovisningen eller enbart i inkomstdeklarationen beroende på vilket som föredras.

Bokslut och årsredovisning
I bokslutet uppskattas och beräknas de kostnader för premier till arbetsmarknadsförsäkringar som hör till den aktuella redovisningsperioden vilket bland annat kan föranleda bokföring av förutbetalda kostnader och upplupna kostnader.

En redovisningsenhet skall i årsredovisningen upplysa om de principer som har tillämpats när det gäller redovisning (klassificering och erkännande) och värdering av kostnader i årsredovisningen.

Exempel: bokföra utgift för arbetsmarknadsförsäkringar till anställda (fakturametoden)
En redovisningsenhet har enligt en leverantörsfaktura från ett försäkringsföretag en utgift för arbetsmarknadsförsäkringar om 10 000 SEK och en utgift för pensionsförsäkringar om 10 000 SEK. Premierna för pensionsförsäkringar är i sin helhet skattemässigt avdragsgilla då inga enskilda pensionsavsättningar överstiger 35 % av varje enskild anställds bruttolön. Den särskilda löneskatten på pensionskostnader uppgår till 2 426 SEK (10000*24,26 %). Kostnaden bokförs baserat på fakturan från försäkringsföretaget.

Konto Benämning Debet Kredit
2440 Leverantörsskuld 20 000
7570 Premier för arbetsmarknadsförsäkringar 10 000
7411 Premier för kollektiva pensionsförsäkringar 10 000
2514 Särskild löneskatt på pensionskostnader 2 426
7533 Särskild löneskatt för pensionskostnader 2 426

Exempel: bokföra utgift för arbetsmarknadsförsäkringar till delägare (fakturametoden)
En redovisningsenhet har enligt en leverantörsfaktura från ett försäkringsföretag en utgift för arbetsmarknadsförsäkringar om 10 000 SEK och en utgift för pensionsförsäkringar om 10 000 SEK. Premierna för pensionsförsäkringar är i sin helhet skattemässigt avdragsgilla då inga enskilda pensionsavsättningar överstiger 35 % av varje enskild delägares inkomst. Den särskilda löneskatten på pensionskostnader uppgår till 2 426 SEK (10000*24,26 %).

Konto Benämning Debet Kredit
2440 Leverantörsskuld 20 000
6317 Premier för arbetsmarknadsförsäkringar 10 000
6318 Premier för pensionsförsäkringar 10 000
2514 Särskild löneskatt på pensionskostnader 2 426
6319 Särskild löneskatt för pensionskostnader 2 426

Exempel: bokföra fora-kostnad för arbetare vid lönekörning (löneutbetalning)
En redovisningsenhet har i en lönekörning för mars år 2010 redovisat en bruttolön om 100 000 SEK till arbetare, gjort en avsättning till arbetsmarknadsförsäkringar om 2 250 SEK (100000*2,25 %) och en avsättning för pension med 4 000 SEK (100000*4 %). Avdraget för preliminär a-skatt uppgick till 31 000 SEK (100000*31 %), nettolönen blir 69 000 SEK (100000-31000) och arbetsgivaravgiften uppgick till 31 420 SEK (100000*31,42 %). I samband med löneutbetalningen görs en semesteravsättning om 12 000 SEK (12 %) och arbetsgivaravgiften på semesteravsättningen uppgår till 3 770 SEK (31,42 %). Kostnaden för arbetsmarknadsförsäkringar och pensionsförsäkringar bokförs i samband med löneutbetalningen och därför avräknas fakturor från Fora mot ett skuldkonto.

Konto Benämning Debet Kredit
1931 Bankgiro, affärsbanken 69 000
2710 Personalskatt 31 000
7011 Löner till kollektivanställda 100 000
7570 Premier för arbetsmarknadsförsäkringar 2 250
7411 Premier för kollektiva pensionsförsäkringar 4 000
2796 Fora-skuld 6 250
2514 Särskild löneskatt på pensionskostnader 970,4
7533 Särskild löneskatt för pensionskostnader 970,4
2731 Avräkning lagstadgade sociala avgifter 31 420
7511 Sociala avgifter för löner och ersättningar 31 420
2920 Upplupna semesterlöner 12 000
7090 Förändring av semesterlöneskuld 12 000
2941 Beräknade upplupna sociala avgifter 3 770
7519 Sociala avgifter för semester- och löneskulder 3 770

Exempel: bokföra avräkning av fora-skuld för arbetare (fakturametoden)
En redovisningsenhet har enligt en leverantörsfaktura från fora en utgift för arbetsmarknadsförsäkringar om 20 000 SEK och en utgift för pensionsförsäkringar om 40 000 SEK avseende år 2009. Redovisningsenheten har bokfört en kostnad för arbetsmarknadsförsäkringar om 16 000 SEK och en kostnad för pensionsförsäkringar om 35 000 SEK år 2009 vilket måste återjusteras nu. Den särskilda löneskatten på 35 000 SEK är 8 491 SEK (35000*24,26 %) och den särskilda löneskatten på 40 000 SEK är 9 704 SEK (40000*24,26 %).

Konto Benämning Debet Kredit
2796 Fora-skuld 51 000
7570 Premier för arbetsmarknadsförsäkringar 16 000
7411 Premier för kollektiva pensionsförsäkringar 35 000
2514 Särskild löneskatt på pensionskostnader 8 491
7533 Särskild löneskatt för pensionskostnader 8 491
2440 Leverantörsskuld 60 000
7570 Premier för arbetsmarknadsförsäkringar 20 000
7411 Premier för kollektiva pensionsförsäkringar 40 000
2514 Särskild löneskatt på pensionskostnader 9 704
7533 Särskild löneskatt för pensionskostnader 9 704

Enkel bokföring och fakturering?, via Bokio kan du sköta din bokföring och fakturering i molnet. Bokios smarta mallar sköter konteringen automatiskt så att du kan vara trygg med att du gör rätt. Klicka här för att komma igång redan idag.

Om du skall upprätta en årsredovisning för ett mindre aktiebolag enligt K2-rekommendationen så kan du med fördel göra det här online, årsredovisning online. Du betalar per årsredovisning men behöver bara betala om du är helt nöjd.

Behöver ditt företag låna pengar? Hos Krea kan ditt företag låna mellan 10 000 kr och 30 000 000 kr under upp till 5 år. Det finns cirka 24 långivare att välja mellan och du får ett låneförslag inom 2 dagar (Gör en ansökan idag).

Uppdaterad: 2010/04/11

Kontakta bokforingstips.se