Bokforingstips.se
Meny Sök Bokforingstips.se

Bokföra annonser, annonsering och annonskostnader (bokföring med exempel)

Annonser är reklam i text och bild som syftar till att göra en målgrupp medveten om en redovisningsenhets produkter eller för att skapa uppmuntran till snabbt köp.

Utgifter för annonser inkluderar både utgifter för framställning och utgifter för införande av annonser. Annonser kan införas i tidningar, på skyltar, i radio, i tv, på Internet och på bio med mera. Införande av text och/eller bild i en telefonkatalog eller i en företagskatalog på Internet räknas också som annonsering.

Klassificering
En utgift för annonser och annonsering som avser ej utnyttjade tjänster redovisas som en tillgång fram tills dess att tjänsterna har utnyttjats av redovisningsenheten. När tjänsterna har utnyttjats så omförs en tillgång av ej utnyttjade tjänster till en kostnad i resultaträkningen.

Den del av en utgift för annonser och annonsering som avser ingående moms skall redovisas som en negativ skuld i balansräkningen fram till dess att momsskulden har blivit betald.

Kostnader för annonser och annonsering klassificeras normalt som övriga externa kostnader och bokförs i kontogrupp 59. Reklamskatter på utgifter för annonser och annonsering klassificeras också som övriga externa kostnader och bokförs på det konto där utgiften för annonser och annonsering bokförs.

Kontogrupp 59 - Reklam och PR

Erkännande
En redovisningsenhet skall redovisa en annonskostnad i resultaträkningen när tjänster har utnyttjats om det är sannolikt att ekonomiska fördelar kommer att flöda ut från redovisningsenheten och om utgiften kan mätas på ett tillförlitligt sätt.

En redovisningsenhet som tillämpar kontantmetoden bokför utgifter för annonser och annonsering när leverantörsfakturan har betalats och en redovisningsenhet som tillämpar fakturametoden bokför utgifter för annonser och annonsering per fakturadatumet på leverantörsfakturan eller när utbetalning sker beroende på vilket som inträffar tidigast.

En kostnad som inte längre utgör en kostnad i en redovisningsenhet skall justeras bort i resultaträkningen som en negativ kostnad eller som en intäkt.

Sidoordnat register och avstämning
En redovisningsenhet registrerar sina leverantörsfakturor och leverantörskreditfakturor i ett administrationsprogram eller ett faktureringsprogram och det är viktigt att se till att alla inköpstransaktioner har bokförts samt att inte inköpstransaktioner har bokförts dubbelt. Avstämningar görs mellan en rapport från ett administrationsprogram eller ett faktureringsprogram och kontot för leverantörsskuld i bokföringen enligt utskrift från huvudboken.

Värdering
En utgift för annonser och annonsering värderas till det nominella belopp i redovisningsvalutan som utbetalats och som väntas utbetalas till en leverantör. En kostnad för annonser och annonsering värderas till det verkliga värdet av förbrukade (utnyttjade) tjänster under en redovisningsperiod baserat på värdet av utgifter för annonser och annonsering.

Moms och beskattning
Momssatsen för annonser och annonsering inklusive reklamskatt är normalt 25 % och avdragsgill som ingående moms för en momsregistrerad fysisk eller juridisk person. Fysiska och juridiska personer som inte är momsregistrerade bokför den ingående momsen på det konto som används för att bokföra utgiften för annonsering.

En momsregistrerad person skall redovisa den ingående momsen som "Ingående moms att dra av" i ruta 48 i skattedeklarationen för moms och utgiften för annonser och annonsering skall inte redovisas i skattedeklarationen för moms.

Kostnaden för annonser och annonsering som avser en näringsverksamhet är en skattemässigt avdragsgill kostnad i inkomstdeklarationen.

Bokslut och årsredovisning
I bokslutet uppskattas och beräknas de annonskostnader som hör till den aktuella redovisningsperioden, detta kan bland annat föranleda bokföring av förutbetalda kostnader och upplupna kostnader.

En redovisningsenhet skall i årsredovisningen upplysa om de principer som har tillämpats när det gäller redovisning (klassificering och erkännande) och värdering av kostnader i årsredovisningen.

Exempel: bokföra utgift för annonser och annonsering (fakturametoden)
En redovisningsenhet har enligt en leverantörsfaktura från en svensk hemsida en utgift för annonsering om 1 250 SEK inklusive moms. Momsen är 250 SEK (25 %) och tjänstevärdet är 1 000 SEK.

Konto Benämning Debet Kredit
2440 Leverantörsskuld 1 250
2641 Ingående moms SE 250
5911 Annonsering 1 000

Exempel: bokföra utgift för annonser och annonsering (kontantmetoden)
En redovisningsenhet har enligt ett utbetalningsbesked från Google Adwords (Irland) en utgift för annonsering om 1 000 SEK och reglerna om omvänd skattskyldighet är tillämpliga.

Konto Benämning Debet Kredit
1931 Bankgiro, affärsbanken 1 000
5911 Annonsering 1 000
4599 Justering, omvänd moms 1 000
4535 Inköp av tjänster EU 25 % 1 000
2614 Utgående moms omvänd skattskyldighet, 25 % 250
2645 Ingående moms på förvärv från utlandet 250

Exempel: bokföra utgift för annons i dagstidning (fakturametoden)
En redovisningsenhet har enligt en leverantörsfaktura från en svensk dagstidning en utgift för annonsering om 1 250 SEK inklusive moms. Momsen är 250 SEK (25 %), reklamskatten är 29 SEK (3 %) och annonsvärdet är 971 SEK.

Konto Benämning Debet Kredit
2440 Leverantörsskuld 1 250
2641 Ingående moms SE 250
5911 Annonsering 1 000

Enkel bokföring och fakturering?, via Bokio kan du sköta din bokföring och fakturering i molnet. Bokios smarta mallar sköter konteringen automatiskt så att du kan vara trygg med att du gör rätt. Klicka här för att komma igång redan idag.

Om du skall upprätta en årsredovisning för ett mindre aktiebolag enligt K2-rekommendationen så kan du med fördel göra det här online, årsredovisning online. Du betalar per årsredovisning men behöver bara betala om du är helt nöjd.

Behöver ditt företag låna pengar? Hos Krea kan ditt företag låna mellan 10 000 kr och 30 000 000 kr under upp till 5 år. Det finns cirka 24 långivare att välja mellan och du får ett låneförslag inom 2 dagar (Gör en ansökan idag).

Uppdaterad: 2022/01/03

Kontakta bokforingstips.se