Bokforingstips.se
Meny Sök Bokforingstips.se

Bokföra aktierelaterade ersättningar (bokföring med exempel)

Aktierelaterade ersättningar är ersättningar vars storlek bestäms av priset på en redovisningsenhets aktier eller andra egetkapitalinstrument vid en förutbestämd tidpunkt.

Aktierelaterade ersättningar är ett vanligt inslag i bonusprogram eller incitamentsprogram som skall uppmuntra till prestationer som ökar aktieägarvärdet. Det är normalt endast anställda i företagsledande ställning som ingår i bonusprogram och som erhåller aktierelaterade ersättningar men sådana ersättningsformer kan även finnas för andra anställda.

Aktierelaterade ersättningar kan vara kontantbaserade eller baserade på egetkapitalinstrument. Kontantbaserade aktierelaterade ersättningar innebär att aktiebolaget reglerar skulden till sina anställda genom att betala ut kontanter i enlighet med villkoren i avtalet om aktierelaterade ersättningar. Aktierelaterade ersättningar som baseras på egetkapitalinstrument innebär att de anställda erhåller teckningsoptioner eller aktier.

Aktierelaterade ersättningar behandlas som vanlig lön och beskattas som kontant bruttolön om ersättningarna är kontantbaserade eller som en skattepliktig förmån om de anställda erhåller egetkapitalinstrument.

Klassificering
Aktierelaterade ersättningar kan vara kontantbaserade eller baserade på egetkapitalinstrument och storleken på ersättningen bestäms av priset på en redovisningsenhets aktier eller andra egetkapitalinstrument vid en förutbestämd tidpunkt.

Kostnader för upplupna kontantbaserade aktierelaterade ersättningar bokförs som en kortfristig skuld i kontogrupp 29 och som en personalkostnad i kontogrupp 70 eller 72 och i kontogrupp 75. Upplupna kostnader avseende kontantbaserade aktierelaterade ersättningar återförs när den verkliga lönen avseende kontantbaserade aktierelaterade ersättningar betalas ut.

Aktierelaterade ersättningar i form av emitterade egetkapitalinstrument till anställda bokförs genom att ett konto för fritt eget kapital i kontogrupp 20 krediteras och att ett konto för personalkostnader i kontogrupp 70 eller 72 debeteras. En emission av egetkapitalinstrument som innebär att anställda tilldelas egetkapitalinstrument såsom teckningsoptioner eller aktier vederlagsfritt skall förmånsbeskattas.

Förmånsbeskattningen för anställda sker i lönekörningen och redovisas som en kostnad (debetering) och en negativ kostnad (kreditering) i kontogrupp 73. För redovisningsenheten innebär en förmånsbeskattning av anställda att arbetsgivaravgiften på förmånsvärdet blir en ytterligare kostnad utöver kostnaden för den aktierelaterade ersättningen.

Kontogrupp 20 - Eget kapital
Kontogrupp 29 - Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Kontogrupp 70 - Löner till kollektivanställda
Kontogrupp 72 - Löner till tjänstemän och företagsledare
Kontgrupp 73 - Kostnadsersättningar och förmåner
Kontogrupp 75 - Sociala och andra avgifter enligt lag och avtal

Erkännande
En redovisningsenhet skall redovisa en personalkostnad för aktierelaterade ersättningar när ersättningar har tjänats in om det är sannolikt att ekonomiska fördelar kommer att flöda ut från redovisningsenheten och om ersättningen kan mätas på ett tillförlitligt sätt.

En personalkostnad som inte längre utgör en kostnad i en redovisningsenhet skall justeras bort i resultaträkningen som en negativ kostnad eller som en intäkt.

Sidoordnat register och avstämning
En redovisningsenhet registrerar löneutbetalningar i ett löneprogram och det är viktigt att se till att alla löneutbetalningar har bokförts samt att inte löneutbetalningar har bokförts dubbelt. Avstämningar görs mellan rapporter från löneprogrammet och konton för löneskulder och skatteskulder avseende personal i bokföringen.

Värdering
En utgift för aktierelaterade ersättningar värderas till det nominella belopp i redovisningsvalutan som utbetalats och som väntas utbetalas till en anställd. En kostnad för aktierelaterade ersättningar värderas till det verkliga värdet av utnyttjade tjänster (intjänade ersättningar) under en redovisningsperiod baserat på värdet av utgifter för aktierelaterade ersättningar.

Moms och beskattning
Det är ingen moms (0 %) på utgifter som avser aktierelaterade ersättningar. När det gäller redovisning och betalning av personalskatter, preliminär a-skatt och arbetsgivaravgifter, tillämpas kontantprincipen som innebär att endast utbetalda ersättningar utgör underlag för personalskatterna.

En redovisningsenhet skall från den kontanta bruttolönen göra avdrag för preliminär a-skatt enligt skattetabell, engångsskattetabell eller jämkning. Avdraget för den preliminära a-skatten beräknas på kontant bruttolön och skattepliktiga förmåner. Den avdragna preliminärskatten redovisas i en skattedeklaration för arbetsgivare och skall betalas till skatteverket.

En skattepliktig förmån av erhållna egetkapitalinstrument skall beskattas i enlighet med förmånsvärdet som utgörs av marknadsvärdet för egetkapitalinstrumenten. Förmånsbeskattning för en anställd innebär att en skattepliktig förmån beskattas som kontant bruttolön genom avdrag för prelimärskatt och redovisning av arbetsgivaravgifter på förmånsvärdet.

En redovisningsenhet skall i skattedeklaration redovisa och till skatteverket betala arbetsgivaravgift beräknad på kontant bruttolön och skattepliktiga förmåner avseende aktierelaterade ersättningar.

Personalkostnader avseende aktierelaterade ersättningar (bruttolön, skattepliktiga förmåner och arbetsgivaravgifter m.m.) i en näringsverksamhet är skattemässigt avdragsgilla som kostnader i inkomstdeklarationen.

Bokslut och årsredovisning
I bokslutet uppskattas och beräknas de personalkostnader som hör till den aktuella redovisningsperioden vilket bland annat kan föranleda bokföring av förutbetalda kostnader och upplupna kostnader. Utgifter för aktierelaterade ersättningar som betalas ut efter intjänandeperioden är upplupna kostnader som skall periodiseras i bokslutet.

Aktiebolag skall enligt årsredovisningslagen (1995:1554) lämna upplysning om förändringar i eget kapital jämfört med föregående års balansräkning. Ett aktiebolag skall lämna upplysningar om aktierelaterade ersättningar i årsredovisningen enligt IFRS.

Räkenskapsårets löner och andra ersättningar respektive sociala kostnader, med särskild uppgift om pensionskostnader skall enligt årsredovisningslagen (1995:1554) anges särskilt. Det sammanlagda beloppet av räkenskapsårets löner och andra ersättningar skall anges för styrelseledamöter, verkställande direktören och motsvarande befattningshavare respektive övriga anställda.

Exempel: bokföra upplupna personalkostnader för kontantbaserade aktierelaterade ersättningar (bokslut)
Ett aktiebolag har ett bonusprogram för sina anställda företagsledare som innebär att aktierelaterad ersättning betalas ut baserat på förändringar i aktiekursen under ett räkenskapsår. Under räkenskapsåret 2009 har företagsledarna totalt tjänat in 200 000 SEK i aktierelaterad ersättning som betalas ut först under nästkommande räkenskapsår. I samband med bokslutet bokförs upplupna löner om 200 000 SEK och upplupna arbetsgivaravgifter om 62 840 SEK (200000*31,42 %) avseende aktierelaterade ersättningar under räkenskapsåret 2009.

Konto Benämning Debet Kredit
2913 Upplupna aktierelaterade ersättningar 200 000
7226 Aktierelaterade ersättningar, företagsledare 200 000
2941 Upplupna lagstadgade sociala avgifter 62 840
7511 Sociala avgifter för löner och ersättningar 62 840

Exempel: bokföra återföring av upplupna personalkostnader (aktierelaterade ersättningar)
Ett aktiebolag bokförde under räkenskapsåret 2009 upplupna personalkostnader för kontantbaserade aktierelaterade ersättningar om 200 000 SEK och upplupna arbetsgivaravgifter om 62 840 SEK avseende upplupna aktierelaterade ersättningar. Under räkenskapsåret 2010 kommer dessa aktierelaterade ersättningar att betalas ut och därför återförs de upplupna kostnader som blivit bokförda.

Konto Benämning Debet Kredit
2913 Upplupna aktierelaterade ersättningar 200 000
7226 Aktierelaterade ersättningar, företagsledare 200 000
2941 Upplupna lagstadgade sociala avgifter 62 840
7511 Sociala avgifter för löner och ersättningar 62 840

Exempel: bokföra utbetalning av aktierelaterad ersättning (löneutbetalning)
En redovisningsenhet har i en lönekörning för mars år 2010 betalat ut en bruttolön om 1 000 000 SEK till företagsledare och betalat ut aktierelaterad ersättning om 200 000 SEK avseende räkenskapsåret 2009. Avdraget för preliminär a-skatt uppgick till 540 000 SEK (1200000*45 %), nettolönen blir 660 000 SEK (1200000-540000) och arbetsgivaravgiften uppgick till 377 040 SEK (1200000*31,42 %). I samband med löneutbetalningen görs en semesteravsättning om 120 000 SEK (1000000*12 %) och arbetsgivaravgiften på semesteravsättningen uppgår till 37 704 SEK (120000*31,42 %).

Konto Benämning Debet Kredit
1931 Bankgiro, affärsbanken 660 000
2710 Personalskatt 540 000
7221 Löner till företagsledare 1 000 000
7226 Aktierelaterade ersättningar, företagsledare 200 000
2731 Avräkning lagstadgade sociala avgifter 377 040
7511 Sociala avgifter för löner och ersättningar 377 040
2920 Upplupna semesterlöner 120 000
7292 Förändring semesterlöneskuld företagsledare 120 000
2941 Beräknade upplupna sociala avgifter 37 704
7519 Sociala avgifter för semester- och löneskulder 37 704

Exempel: bokföra emission av teckningsoptioner till företagsledare (aktierelaterad ersättning)
Ett aktiebolag har på en bolagsstämma beslutat att emittera teckningsoptioner med ett lösenpris om 200 SEK per aktie till personer i företagsledande ställning. Teckningsoptionerna har delats ut vederlagsfritt till företagsledarna och marknadsvärdet för teckningsoptionerna fastställdes till 200 000 SEK (20*10000) med hjälp av Black & Scholes formel. Förmånsbeskattning sker i samband med nästa löneutbetalning.

Konto Benämning Debet Kredit
2091 Balanserad vinst eller förlust 200 000
7226 Aktierelaterade ersättningar, företagsledare 200 000

Exempel: bokföra förmånsbeskattning av aktierelaterad ersättning (löneutbetalning)
En redovisningsenhet har i en lönekörning för mars år 2010 betalat ut en bruttolön om 1 000 000 SEK till företagsledare och tagit upp skattepliktiga förmåner för aktierelaterade ersättningar om 200 000 SEK. Avdraget för preliminär a-skatt uppgick till 540 000 SEK (1200000*45 %), nettolönen blir 460 000 SEK (1000000-540000) och arbetsgivaravgiften uppgick till 377 040 SEK (1200000*31,42 %). I samband med löneutbetalningen görs en semesteravsättning om 120 000 SEK (1000000*12 %) och arbetsgivaravgiften på semesteravsättningen uppgår till 37 704 SEK (120000*31,42 %).

Konto Benämning Debet Kredit
1931 Bankgiro, affärsbanken 460 000
2710 Personalskatt 540 000
7221 Löner till företagsledare 1 000 000
7389 Övriga kostnader för förmåner 200 000
7399 Motkonto skattepliktiga förmåner 200 000
2731 Avräkning lagstadgade sociala avgifter 377 040
7511 Sociala avgifter för löner och ersättningar 314 200
7512 Sociala avgifter för förmånsvärden 62 840
2920 Upplupna semesterlöner 120 000
7292 Förändring semesterlöneskuld företagsledare 120 000
2941 Beräknade upplupna sociala avgifter 37 704
7519 Sociala avgifter för semester- och löneskulder 37 704

Enkel bokföring och fakturering?, via Bokio kan du sköta din bokföring och fakturering i molnet. Bokios smarta mallar sköter konteringen automatiskt så att du kan vara trygg med att du gör rätt. Klicka här för att komma igång redan idag.

Om du skall upprätta en årsredovisning för ett mindre aktiebolag enligt K2-rekommendationen så kan du med fördel göra det här online, årsredovisning online. Du betalar per årsredovisning men behöver bara betala om du är helt nöjd.

Behöver ditt företag låna pengar? Hos Krea kan ditt företag låna mellan 10 000 kr och 30 000 000 kr under upp till 5 år. Det finns cirka 24 långivare att välja mellan och du får ett låneförslag inom 2 dagar (Gör en ansökan idag).

Uppdaterad: 2010/06/07

Kontakta bokforingstips.se