Bokforingstips.se
Meny Sök Bokforingstips.se
Startsidan
Löneadministration
Koncernredovisning
Redovisning enligt IFRS
Forum om bokföring
Årsredovisning
Belopp och procent
Nyckeltal
Källförteckning
Sekretesspolicy
Länktips

Hjälp oss att fortsätta driva den här hemsidan. En donation behandlas som en vanlig försäljning, skattepliktig för oss och avdragsgill för dig. Vi redovisar moms om 20 % (25 % momssats) på inbetalt belopp, moms om 25 % tillkommer på donerat belopp.
Donera via faktura
Gratis bokföring? Bokio tillhandahåller en tjänst för bokföring, fakturering och lönehantering via nätet. Klicka här för att komma igång redan idag, Bokio är gratis i sitt grundutförande och är inte bindande.

Bokföra villkorade och ovillkorade aktieägartillskott (bokföring med exempel)

Aktieägartillskott kan vara villkorade eller ovillkorade och är ett sätt för aktieägare att öka det egna kapitalet i ett aktiebolag genom kapitaltillskott eller genom tillskott av egendom.

Det kan bli aktuellt med aktieägartillskott om ett aktiebolag är på väg att gå i konkurs eller då aktiebolaget behöver pengar till investeringar.

Ett aktiebolag riskerar att försättas i konkurs när 50 % eller mer av aktiekapitalet är förbrukat, det här innebär att det egna kapitalet bör uppgå till minst 50 % av aktiekapitalet för att konkurs skall undvikas. I ett privat aktiebolag med ett aktiekapital om 100 000 kr räcker det med en balanserad förlust om 50 000 kr för att ett aktiebolag kan tvingas till tvångslikvidation på grund av konkurs. Ett aktieägartillskott kan vara ett snabbt sätt att undvika ett omedelbart konkurshot. Om ett aktiebolag har försatts i konkurs så beräknas tidpunkten för konkursen till den dagen då halva aktiekapitalet har förbrukats.


En aktieägare som avser att lämna ett villkorat eller ovillkorat aktieägartillskott till ett aktiebolag bör upprätta ett dokument för aktieägartillskottet så att det finns ett bevis på de villkor som gäller för tillskottet och bevis på att aktieägartillskottet har lämnats till aktiebolaget.

Villkorade aktieägartillskott skall normalt betalas tillbaka när det finns balanserade vinstmedel i aktiebolaget. Ett villkorat aktieägartillskott kan även innehålla andra villkor såsom att en konventering till aktier skall göras men då krävs det ett beslut från en bolagsstämma. Ovillkorade aktieägartillskott behöver inte betalas tillbaka av aktiebolaget till aktieägaren, ett ovillkorat aktieägartillskott är en gåva till ett aktiebolag och det är därför bättre att lämna villkorade aktieägartillskott till ett aktiebolag om man inte äger aktiemajoriteten i aktiebolaget.


En aktieägare som har lämnat ovillkorade aktieägartillskott till ett aktiebolag skall lägga till beloppet för aktieägartillskottet till anskaffningsvärdet för aktierna, det här innebär att kapitalvinsten vid en försäljning blir lägre. En aktieägare som har lämnat villkorade aktieägartillskott får inte addera beloppet för aktieägartillskottet till anskaffningsvärdet för aktierna när kapitalvinsten beräknas i inkomstdeklarationen. Kapitalvinster på näringsbetingade andelar som innehas av aktiebolag eller ekonomiska föreningar är dock skattefria.

Klassificering
En redovisningsenhet kan lämna aktieägartillskott till aktiebolag som redovisningsenheten äger aktier i och ett aktiebolag kan erhålla aktieägartillskott från sina aktieägare. Lämnade aktieägartillskott skall bokföras som en ökning av det bokförda värdet för andelarna i det ägda aktiebolaget. Erhållna aktieägartillskott skall bokföras mot det egna kapitalet i ett aktiebolag. Man brukar bokföra lämnade aktieägartillskott i kontogrupp 13 och erhållna aktieägartillskott i kontogrupp 20.


Kontogrupp 13 - Finansiella anläggningstillgångar
Kontogrupp 20 - Eget kapital

Erkännande
Ett lämnat aktieägartillskott bokförs när det är sannolikt på grundval av avtal att ett aktieägartillskott kommer lämnas till ett aktiebolag. Ett erhållet aktieägartillskott bokförs när det sannolikt på grundval av avtal att ett aktieägartillskott kommer att erhållas.

Sidoordnat register och avstämning
En redovisningsenhet kan använda ett sidoordnat register till bokföringen för att på ett mer detaljerat sätt jämfört med redovisningen i bokföringen registrera transaktioner i eget kapital. En avstämning för eget kapital kan göras mellan en rapport från ett sidoordnat register för eget kapital och konton för eget kapital i bokföringen enligt utskrift från huvudboken.


Värdering
Ett aktieägartillskott värderas till det nominella värde i redovisningsvalutan som lämnas eller erhålls i enlighet med avtalet för aktieägartillskottet.

Återbetalning och beskattning
Villkorade aktieägartillskott återbetalas från bolagets fria egna kapital innan det att vinstutdelning eller annan värdeöverföring sker. Villkorade aktieägartillskott får enligt aktiebolagslagen (2005:551) endast återbetalas om det framstår som försvarlig med hänsyn till de krav som verksamhetens art, omfattning och risker ställer på storleken av det egna kapitalet, och bolagets konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt.

En återbetalning av villkorade aktieägartillskott utlöser inte någon beskattning hos den som erhåller återbetalningen, en återbetalning räknas inte som en vinstutdelning rent skattemässigt.


Ovillkorade aktieägartillskott får adderas till anskaffningsvärdet för aktierna och det här innebär att den aktieägare som har lämnat ovillkorade aktieägartillskott får en lägre kapitalvinst vid en eventuell försäljning.

Bokslut och årsredovisning
Aktiebolag och ekonomiska föreningar skall enligt årsredovisningslagen (1995:1554) lämna upplysning om förändringar i eget kapital jämfört med föregående års balansräkning.

Exempel: bokföra erhållna aktieägartillskott (bankgirobetalning)
Ett aktiebolag har erhållit ett villkorat aktieägartillskott om 100 000 SEK från en av bolagets aktieägare.

Konto Benämning Debet Kredit
1931 Bankgiro 100 000
2093 Erhållna aktieägartillskott 100 000

Exempel: bokföra erhållna aktieägartillskott (bankgirobetalning)
Ett aktiebolag har erhållit ett ovillkorat aktieägartillskott om 100 000 SEK från en av bolagets aktieägare.


Konto Benämning Debet Kredit
1931 Bankgiro 100 000
2093 Erhållna aktieägartillskott 100 000

Exempel: bokföra lämnade aktieägartillskott (kontobetalning)
Ett aktiebolag har lämnat ett ovillkorat aktieägartillskott om 100 000 SEK till ett dotterföretag.


Konto Benämning Debet Kredit
1941 Bankkonto affärsbanken 100 000
1311 Andelar i svenska dotterföretag 100 000

Exempel: bokföra återbetalning av aktieägartillskott (bankgirobetalning)
Ett aktiebolag har gjort en återbetalning om 100 000 SEK till en aktieägare avseende ett villkorat aktieägartillskott.


Konto Benämning Debet Kredit
1931 Bankgiro 100 000
2093 Erhållna aktieägartillskott 100 000Gratis bokföring och fakturering?, via Bokio kan du gratis sköta din bokföring och fakturering i molnet. Genom att lägga till några kronor per månad kan du få fler avancerade funktioner för din administration. Klicka här för att komma igång redan idag, det är inte bindande.

Om du skall upprätta en årsredovisning för ett mindre aktiebolag enligt K2-rekommendationen så kan du med fördel göra det här online, årsredovisning online. Du betalar per årsredovisning men behöver bara betala om du är helt nöjd.

Vill du sänka dina levnadsomkostnader? Hos Zmarta kan spara pengar på privatlån, bilförsäkring, hemförsäkring, elavtal, bolån och företagslån med mera.

Behöver ditt företag redovisning eller revision? Ageras är en kostnadsfri tjänst som hjälper dig hitta en redovisningskonsult eller revisor som passar dina behov. Klicka här och prova idag, Ageras är gratis och inte bindande.

Uppdaterad: 2017-03-03

Dela innehåll


Kontakta bokforingstips.se