Bokforingstips.se
Meny Sök Bokforingstips.se

Bokföra advokatarvoden, juridiska tjänster och advokatkostnader (bokföring med exempel)

En redovisningsenhet som anlitar externa advokater och jurister för hjälp i rättstvister eller för juridisk rådgivning har externa utgifter för advokatarvoden.

Advokater och jurister kan hjälpa en redovisningsenhet med rättstvister, att skriva avtal, att tolka lagar och avtal, att stämma andra personer, att svara på frågor om juridik, att fastställa betalningsförelägganden och att försätta kunder i konkurs med mera. Advokater och jurister kräver advokatarvode som ersättning för sina tjänster och advokatarvodet bestäms normalt av ett timpris multiplicerat med utnyttjad tid.

En redovisningsenhet som stämmer en annan person i ett tvistemål och förlorar tvisten kan bli tvungen att betala den andra partens rättegångskostnader och det här innebär ytterligare utgifter jämte advokatarvoden för en redovisningsenhet vid rättstvister.

Klassificering
En utgift för advokatarvoden som avser ej utförda tjänster redovisas som en tillgång fram tills dess att tjänsterna har utnyttjats av redovisningsenheten. När tjänsterna har utnyttjats så omförs en tillgång av ej utförda tjänster till en kostnad i resultaträkningen.

Den del av en utgift för advokatarvoden som avser ingående moms skall redovisas som en negativ skuld i balansräkningen fram till dess att momsskulden har blivit betald.

Kostnader för advokatarvoden klassificeras normalt som övriga externa kostnader och bokförs som advokat- och rättegångskostnader i kontogrupp 65. Egna rättegångskostnader och motpartens rättegångskostnader som måste betalas av en redovisningsenhet bokförs också som advokat- och rättegångskostnader i kontogrupp 65.

Kontogrupp 65 - Övriga externa tjänster

Erkännande
En redovisningsenhet skall redovisa en advokatkostnad i resultaträkningen när tjänsterna har utnyttjats om det är sannolikt att ekonomiska fördelar kommer att flöda ut från redovisningsenheten och om utgiften kan mätas på ett tillförlitligt sätt.

En redovisningsenhet som tillämpar kontantmetoden bokför utgifter för advokatarvoden när leverantörsfakturan har betalats och en redovisningsenhet som tillämpar fakturametoden bokför utgifter för advokatarvoden per fakturadatumet på leverantörsfakturan eller när utbetalning sker beroende på vilket som inträffar tidigast.

En kostnad som inte längre utgör en kostnad i en redovisningsenhet skall justeras bort i resultaträkningen som en negativ kostnad eller som en intäkt.

Sidoordnat register och avstämning
En redovisningsenhet registrerar sina leverantörsfakturor och leverantörskreditfakturor i ett administrationsprogram eller ett faktureringsprogram och det är viktigt att se till att alla inköpstransaktioner har bokförts samt att inte inköpstransaktioner har bokförts dubbelt. Avstämningar görs mellan en rapport från ett administrationsprogram eller ett faktureringsprogram och kontot för leverantörsskuld i bokföringen enligt utskrift från huvudboken.

Värdering
En utgift för advokatarvoden värderas till det nominella belopp i redovisningsvalutan som utbetalats och som väntas utbetalas till en advokatbyrå. En advokatkostnad värderas till det verkliga värdet av utnyttjade tjänster under en redovisningsperiod baserat på värdet av utgifter för advokatarvoden.

Moms och beskattning
Momssatsen för advokatarvoden är normalt 25 % och avdragsgill som ingående moms för en momsregistrerad fysisk eller juridisk person. Fysiska och juridiska personer som inte är momsregistrerade bokför den ingående momsen på det konto som används för att bokföra utgiften för advokatarvoden.

Ersättning för rättegångskostnader utgör inte momspliktig omsättning och en utgift för rättegångskostnader till den vinnande parten i ett tvistemål är därför momsfri.

En momsregistrerad person skall redovisa den ingående momsen som "Ingående moms att dra av" i ruta 48 i skattedeklarationen för moms och utgiften för advokatarvoden skall inte redovisas i skattedeklarationen för moms.

Kostnaden för advokatarvoden avseende en näringsverksamhet är en skattemässigt avdragsgill kostnad i inkomstdeklarationen. Advokatarvoden och rättegångskostnader för rättstvister som rör taxeringsärenden (inkomstskatt) är dock inte skattemässigt avdragsgilla kostnader i inkomstdeklarationen men momsen är däremot avdragsgill som ingående moms för en momsregistrerad fysisk eller juridisk person.

Bokslut och årsredovisning
I bokslutet uppskattas och beräknas de kostnader som hör till den aktuella redovisningsperioden vilket bland annat kan föranleda bokföring av förutbetalda kostnader och upplupna kostnader.

En redovisningsenhet skall i årsredovisningen upplysa om de principer som har tillämpats när det gäller redovisning (klassificering och erkännande) och värdering av kostnader i årsredovisningen.

Exempel: bokföra utgift för advokatarvode (fakturametoden)
En redovisningsenhet har enligt en leverantörsfaktura från en advokatbyrå utnyttjat juridiska rådgivningstjänster för 50 000 SEK inklusive moms. Momsen är 10 000 SEK (25 %) och tjänstevärdet är 40 000 SEK.

Konto Benämning Debet Kredit
2440 Leverantörsskuld 50 000
2641 Ingående moms sv 10 000
6580 Advokat- och rättegångskostnader 40 000

Exempel: bokföra utgift för advokatarvode (kontantmetoden)
En redovisningsenhet har enligt en betald leverantörsfaktura från en advokatbyrå utnyttjat juridiska rådgivningstjänster för 50 000 SEK inklusive moms. Momsen är 10 000 SEK (25 %) och tjänstevärdet är 40 000 SEK.

Konto Benämning Debet Kredit
1931 Bankgiro, affärsbanken 50 000
2641 Ingående moms sv 10 000
6580 Advokat- och rättegångskostnader 40 000

Enkel bokföring och fakturering?, via Bokio kan du sköta din bokföring och fakturering i molnet. Bokios smarta mallar sköter konteringen automatiskt så att du kan vara trygg med att du gör rätt. Klicka här för att komma igång redan idag.

Om du skall upprätta en årsredovisning för ett mindre aktiebolag enligt K2-rekommendationen så kan du med fördel göra det här online, årsredovisning online. Du betalar per årsredovisning men behöver bara betala om du är helt nöjd.

Behöver ditt företag låna pengar? Hos Krea kan ditt företag låna mellan 10 000 kr och 30 000 000 kr under upp till 5 år. Det finns cirka 24 långivare att välja mellan och du får ett låneförslag inom 2 dagar (Gör en ansökan idag).

Uppdaterad: 2010/03/12

Kontakta bokforingstips.se