Bokforingstips.se
Meny Sök Bokforingstips.se

K3 Aktiebolag & ekonomiska föreningar

01. Tillämpning, vilka får tillämpa BFNAR 2012:1 (K3 AB, EF)

Detta allmänna råd ska, med undantag av IFRS-företag, tillämpas av alla företag som tillämpar årsredovisningslagen (1995:1554) när en finansiell rapport upprättas.

02. Definitioner och principer (K3 AB, EF)

Här presenteras definitioner av begrepp och vägledande principer för aktiebolag och ekonomiska föreningar som tillämpar redovisningsnormen K3.

03. Utformning och presentation av finansiell rapport (K3 AB, EF)

Detta kapitel ska tillämpas när de finansiella rapporterna utformas och när en förvaltningsberättelse upprättas.

04. Balansräkning (K3 AB, EF)

Detta kapitel ska tillämpas när balansräkningen i en finansiell rapport upprättas.

05. Resultaträkning (K3 AB, EF)

Detta kapitel ska tillämpas när resultaträkningen i en finansiell rapport upprättas.

06. Förändring i eget kapital (K3 AB, EF)

Detta kapitel ska tillämpas när räkenskapsårets förändringar i eget kapital ska specificeras i den finansiella rapporten.

07. Kassaflödesanalys (K3 AB, EF)

Detta kapitel ska tillämpas när en kassaflödesanalys upprättas.

08. Noter (K3 AB, EF)

Detta kapitel ska tillämpas på noter som ska lämnas i en finansiell rapport. I punkt 8.20 finns särskilda regler för juridisk person.

09. Koncernredovisning och andelar i dotterföretag (K3 AB, EF)

Detta kapitel ska tillämpas när ett moderföretag redovisar andelar i dotterföretag.

10. Byte av redovisningsprincip, ändrad uppskattning och bedömning samt rättelse av fel (K3 AB, EF)

Detta kapitel ska tillämpas vid byte av redovisningsprincip, ändrad uppskattning och bedömning samt rättelse av fel i tidigare finansiella rapporter.

| Sida: 1 av 4 | Nästa
Årsredovisning online