Bokforingstips.se
Meny Sök Bokforingstips.se

K2 Ekonomiska föreningar

00. Årsredovisning i mindre ekonomiska föreningar (K2 EK)

Bokföringsnämnden (BFN) har i denna vägledning samlat de regler som en ekonomisk förening som är mindre företag enligt årsredovisningslagen (1995:1554) kan välja att tillämpa när årsredovisning ska upprättas.

01. Tillämpning och villka får tillämpa BFNAR 2009:1 (K2 EK)

Detta allmänna råd får endast tillämpas av ekonomiska föreningar som är mindre företag enligt 1 kap. 3 § första stycket 5 årsredovisningslagen (1995:1554).

02. Grundläggande principer (K2 EK)

Ett företag får avvika från de grundläggande redovisningsprinciperna som anges i 2 kap. 4 § första stycket årsredovisningslagen (1995:1554) endast när det anges i detta allmänna råd.

03. Årsredovisningens utformning och presentation (K2 EK)

Årsredovisningens olika delar ska presenteras i ordningen förvaltningsberättelse, resultaträkning, balansräkning och noter.

04. Uppställningsformer för årsredovisningen (K2 EK)

I detta kapitel beskrivs uppställningsformerna för förvaltningsberättelse, resultaträkning och balansräkning enligt BFNAR 2009:1 för mindre ekonomiska föreningar.

05. Förvaltningsberättelsen (K2 EK)

Med sådana förhållanden som är viktiga för bedömningen av utvecklingen av företagets verksamhet, ställning och resultat enligt 6 kap. 1 § andra stycket 1 årsredovisningslagen (1995:1554) avses ...

06. Rörelseintäkter och rörelsens intäkter (K2 EK)

I detta kapitel beskrivs hur rörelseintäkter skall redovisas enligt BFNAR 2009:1 för mindre ekonomiska föreningar.

07. Rörelsekostnader och rörelsens kostnader (K2 EK)

I detta kapitel beskrivs hur rörelsekostnader skall redovisas enligt BFNAR 2009:1 för mindre ekonomiska föreningar.

08. Finansiella poster och finansnetto (K2 EK)

I detta kapitel beskrivs hur finansiella poster skall redovisas enligt BFNAR 2009:1 för mindre ekonomiska föreningar.

09. Tillgångar (K2 EK)

Ett företag ska redovisa tillgångar som det äger. Företaget ska också redovisa förbättringsutgifter på annans fastighet (se punkt 10.6) samt redovisningsmedel som mottagits för annans räkning som tillgång.

| Sida: 1 av 3 | Nästa
Årsredovisning online