Bokforingstips.se
Meny Sök Bokforingstips.se

K2 Aktiebolag

00. Årsredovisning i mindre aktiebolag (K2 AB)

Bokföringsnämnden (BFN) har i denna vägledning samlat de regler som ett privat aktiebolag som är mindre företag enligt årsredovisningslagen (1995:1554) kan välja att tillämpa när årsredovisning ska upprättas.

01. Tillämpning och vilka får tillämpa BFNAR 2008:1 (K2 AB)

Detta allmänna råd får endast tillämpas av aktiebolag som är mindre företag enligt 1 kap. 3 § första stycket 5 årsredovisningslagen (1995:1554).

02. Grundläggande principer (K2 AB)

Ett företag får avvika från de grundläggande redovisningsprinciperna som anges i 2 kap. 4 § första stycket årsredovisningslagen (1995:1554) endast när det anges i detta allmänna råd.

03. Årsredovisningens utformning och presentation (K2 AB)

Årsredovisningens olika delar ska presenteras i ordningen förvaltningsberättelse, resultaträkning, balansräkning och noter.

04. Uppställningsformer för årsredovisningen (K2 AB)

Förvaltningsberättelse, resultaträkning och balansräkning skall enligt BFNAR 2008:1 ha det innehåll som beskrivs i detta kapitel.

05. Förvaltningsberättelsen (K2 AB)

Med sådana förhållanden som är viktiga för bedömningen av utvecklingen av företagets verksamhet, ställning och resultat enligt 6 kap. 1 § andra stycket 1 årsredovisningslagen (1995:1554) avses ...

06. Rörelseintäkter och rörelsens intäkter (K2 AB)

I detta kapitel beskrivs hur rörelseintäkter skall redovisas och värderas enligt BFNAR 2008:1 för mindre aktiebolag.

07. Rörelsekostnader och rörelsens kostnader (K2 AB)

I detta kapitel beskrivs hur rörelsekostnader skall redovisas enligt BFNAR 2008:1 för mindre aktiebolag.

08. Finansiella poster och finansnetto (K2 AB)

I detta kapitel beskrivs hur finansiella poster skall redovisas enligt BFNAR 2008:1 för mindre aktiebolag.

09. Tillgångar (K2 AB)

Ett företag ska redovisa tillgångar som det äger. Företaget ska också redovisa förbättringsutgifter på annans fastighet (se punkt 10.6) samt redovisningsmedel som mottagits för annans räkning som tillgång.

| Sida: 1 av 3 | Nästa
Årsredovisning online